Truyện dịch
Cha con chung vợ (Update phần 117)
Tình nghiện (Update phần 62)
Nữ nhân Tô gia (Update phần 192)
Không khép nổi chân (Update phần 149)